Általános szerződési feltételek

1. A megbízás tárgya

1.1 Kádár Anett, egyéni szakfordító (a továbbiakban GeoFordító) a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint vállalja különböző, elsősorban földtudományi irányultságú dokumentumok fordítását és/vagy lektorálást, illetve magántanítást. A megrendelés és a fordítandó anyag leadása e-mailben, személyesen vagy postai úton történhet.

1.2 A Megrendelőnek tudomása van arról, hogy hiteles fordítást, fordításhitelesítést csak az OFFI végezhet.

2. A szerződés létrejötte

2.1 A megrendelés a GeoFordító által kitöltött és aláírt megrendelőlapjának személyes leadásával, postán vagy e-mailben történő visszaküldésével lép életbe amelyen a Megrendelő aláírásával igazolja, hogy a megrendelőlapot elolvasta, ellenőrizte és a jelen ÁSZF-et elfogadja.

2.2 GeoFordító minden megrendelést írásban (személyes átadással, postán vagy e-mailben) visszaigazol. Ennek hiányában a megrendelés nem számít érvényesnek.

2.3 GeoFordító a megkapott szövegeket ellenőrzi, és amennyiben olvashatósági vagy egyéb hibát észlel, a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A teljesítési határidőben nem számít bele az az időtartam, amíg GeoFordító a fordítást a forrásszöveg sérülései, olvashatatlansága és/vagy egyéb hiányosságai miatt nem tudja megkezdeni.

3. Vállalási határidők, fontos tudnivalók

3.1 Normál határidő: max. 8000 leütés / munkanap.

3.2 Sürgős határidő: max. 12000 leütés / munkanap.

3.3 Azonnali határidő: max. 4000 leütés/munkanapig, a Megrendelővel történt külön egyeztetés után 15%-os felárral.

3.4 A teljesítési határidőbe nem számít bele a forrásszöveg kézhezvételének és a célszöveg leadásának napja, valamint a szabad- és ünnepnapok. A megrendelés és a teljesítés között minimum 36 órának el kell telnie.

3.5 Az elszámolás alapja a lefordított (célnyelvi) szöveg szóközökkel együtt számolt karakterszáma (leütésszám).

3.6 Ha a Megrendelő egy megrendelést visszavon, köteles az addig az időpontig lefordított rész munkadíját kiegyenlíteni.

3.7 Az oktatás formája egyéni megbeszélés alapján történik, díja 2000Ft / 45 perc.

4. Fizetési feltételek, garanciák

4.1 A fordítási díj kiegyenlítése a GeoFordító számlája ellenében 8 munkanapos banki átutalással vagy készpénzben (ez utóbbi személyesen vagy postai úton) történik.

4.2 A Megrendelő a fordítással kapcsolatban a fordítás visszaküldésétől számított 5 munkanapig élhet kifogással. Az igény bejelentésekor pontosan ki kell jelölni és meg kell indokolni a kifogásolt szövegrészt. A kifogás indokoltsága esetén GeoFordító saját költségére elvégzi a kifogásolt szövegrész javítását.

4.3 A Megrendelő köteles a munkadíj teljes összegét megtéríteni, ha GeoFordító a kitűzött határidőn belül elvégzi a fordítás javítását.

4.4 GeoFordító kizárólag a fordítási díj összegéig vállalja az igazolt károk megtérítését. A teljesítéstől számított 30 napon túl sem kártérítési, sem egyéb igény nem érvényesíthető.

5. Egyéb rendelkezések

5.1 A szerződő felek kötelesek a teljesítés érdekében egymással együttműködni, és egymást tájékoztatni minden olyan felmerülő tényről, amely a fordítás teljesítését veszélyezteti.

5.2 Amennyiben a szerződéssel vagy a teljesítéssel kapcsolatban vita merülne fel, a felek azt békés úton rendezik. Amennyiben ez eredménytelen lenne, a felek a viták rendezésére a GeoFordító székhelye szerint illetékes bíróságot kötik ki.

5.3 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.